Chính sách riêng tư

Viện Global New Kaizen rất coi trọng quyền riêng tư của quý vị. Thông báo về Bảo mật này nhằm mục đích đặt ra các quyền của quý vị và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể có, về dữ liệu cá nhân của mình.

Chính sách và quy trình xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi đã được phát triển phù hợp với các yêu cầu của Chỉ Thị về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên Minh Châu Âu năm 1995 (Chỉ Thị 95/46/EC) và Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung (có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018) và pháp luật quốc gia hiện hành. 

1.  Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân về quý vị khi quý vị tương tác với chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi và khi quý vị mua hàng hóa và dịch vụ từ chúng tôi. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý bao gồm:

- tên của quý vị;

- địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của quý vị;

- chức vụ của quý vị;

- bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị cung cấp.

2.  Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào và cơ sở pháp lý cho việc sử dụng này là gì?

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được liệt kê trong đoạn 1 ở trên cho các mục đích sau:

- Theo yêu cầu để thiết lập và thực hiện hợp đồng với quý vị, ví dụ: nếu quý vị mua hàng từ chúng tôi hoặc tham gia thỏa thuận cung cấp hoặc nhận dịch vụ. Điều này có thể bao gồm việc xác minh danh tính của quý vị, thực hiện thanh toán, giao tiếp với quý vị, cung cấp dịch vụ khách hàng và sắp xếp việc phân phối hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Chúng tôi yêu cầu thông tin này để ký kết hợp đồng với quý vị và chúng tôi không thể thực hiện được mà không có thông tin đó;

- Nhằm tuân theo pháp luật và quy định hiện hành;

- Phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp và quyền hợp pháp của GLOBAL NEW KAIZEN, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng liên quan đến các yêu cầu, tuân thủ pháp lý, các mục đích mang tính chất điều tra và quy định (bao gồm tiết lộ thông tin đó liên quan đến quy trình pháp lý hoặc kiện tụng);

- Có sự đồng ý rõ ràng của quý vị để phản hồi mọi nhận xét hoặc khiếu nại chúng tôi có thể nhận được từ quý vị, và/hoặc tùy theo các lợi ích hợp pháp của chúng tôi bao gồm để điều tra mọi khiếu nại về trang web hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi có thể nhận được từ quý vị hoặc từ người khác;

- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin quý vị cung cấp để cá nhân hóa (i) việc liên lạc giữa chúng tôi với quý vị; (ii) trang web của chúng tôi; và (iii) các sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị, phù hợp với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi;

- Trong trường hợp quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, các cuộc gọi có thể được ghi âm cho mục đích kiểm định chất lượng, đào tạo và an ninh, phù hợp với các lợi ích hợp pháp của chúng tôi; và chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị để mời quý vị tham gia các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu thị trường.

- Chúng tôi cũng có thể gửi cho quý vị tài liệu tiếp thị trực tiếp liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Tài liệu tiếp thị điện tử trực tiếp sẽ chỉ được gửi khi quý vị đã đồng ý nhận tiếp thị đó, hoặc (trong trường hợp khả thi), quý vị đã có cơ hội từ chối. Quý vị sẽ tiếp tục có thể chọn không tham gia nhận tiếp thị điện tử trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong thông tin liên lạc có liên quan.

3. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với ai và ở đâu?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các công ty con của chúng tôi để xử lý dữ liệu cho mục đích quản lý nội bộ và cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà có các yếu tố được cung cấp bởi những công ty thuộc tập đoàn, ngoài những công ty mà quý vị đã ký hợp đồng trực tiếp.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các bên thứ ba bên dưới:

- Các cố vấn chuyên môn của chúng tôi như các đánh giá viên của chúng tôi và các cố vấn pháp lý và tài chính bên ngoài;

- Các công ty nghiên cứu thị trường;

- Các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và nhà thầu phụ của chúng tôi; và/hoặc

- Công cụ tìm kiếm và phân tích trang web.

Dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với các cơ quan chính phủ và/hoặc các quan chức thực thi pháp luật nếu được yêu cầu cho các mục đích trên, nếu được pháp luật yêu cầu hoặc nếu cần thiết cho việc bảo vệ pháp lý các lợi ích hợp pháp của chúng tôi phù hợp với luật pháp hiện hành. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà cung cấp mà sẽ xử lý dữ liệu đó thay mặt cho GLOBAL NEW KAIZEN vì các mục đích trên. Các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, bảo trì, vận hành trung tâm cuộc gọi và kiểm tra nhận dạng.

Trong trường hợp doanh nghiệp của chúng tôi hoặc bất kỳ bộ phận nào của doanh nghiệp của chúng tôi được bán hoặc tích hợp với một doanh nghiệp khác, thông tin chi tiết của quý vị sẽ được tiết lộ cho những cố vấn của chúng tôi và của bất kỳ bên mua tiềm năng nào và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

4.  Các quyền của tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của tôi là gì?

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị. Quý vị có thể thực hiện quyền ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách chọn các ô nhất định trên các biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của quý vị, nhấp vào nút hủy đăng ký trên bất kỳ thông báo nào chúng tôi đã gửi cho quý vị hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khi quý vị đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có thể rút lại thỏa thuận đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Nếu thông tin chúng tôi có về quý vị là không chính xác hoặc không đầy đủ, quý vị có thể thông báo cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi sửa hoặc bổ sung thông tin đó.

Quý vị cũng có quyền, có một số trường hợp ngoại lệ và hạn chế, yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có về quý vị.

Khi quý vị đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi và dữ liệu đó được xử lý bằng các phương thức tự động, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho quý vị ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy. 

Nếu quý vị có khiếu nại về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trong khi khiếu nại của quý vị được giải quyết. Trong một số trường hợp, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của quý vị (a) bằng cách rút lại thỏa thuận đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị; (b) nếu không còn cần thiết cho chúng tôi để sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị; (c) nếu quý vị phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục sử dụng các dữ liệu đó; hoặc (d) nếu chúng tôi chưa xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo đúng nghĩa vụ của chúng tôi.

 

 

Khách hàng

 • Coca Cola
 • Benh vien cho ray
 • doosan
 • Honda
 • Phong Phu
 • vicem
 • Vietnam airlines
 • ych
 • Dam Ca Mau
 • IPC
 • IAF
 • benh vien hoan my
 • DRC
 • Geleximco
 • cholimex
 • Nem Van Thanh
 • Petrolimex
 • ONP
 • Rang dong
 • Qui phuc
 • rincons
 • Sanofi
 • Ben thanh
 • Liksin
 • Vinh xuan